“Diş Tabipleri Cemiyeti Muayyen Bir Firmayı Reklam Edebilir mi, Edemez mi?” | 4 Şubat 1931 – Vakit Gazetesi

tarafından tdh
0 Yorum Yap

Haklı bir şikayet

Beyanatta bulunan Ticaret odası reisi Necip B.

Diş tabipleri cemiyetinin bir iki firmayı muayyen bir ücret mukabilinde cemiyet namına reklam etmesinden şikayet edilmektedir.

Türk tıbbi müstahzarat amillerinden mürekkep bir heyet dün Ticaret müdürü Muhsin beyi ziyaret ederek şikayetlerini anlatmışlar, ayrıca Ticaret odasına da müracaat etmişlerdir.

Öğrendiğimize göre Diş tabipleri cemiyeti bir müddet evvel ecnebi sermayeli bir diş macunu fabrikasile mukavele yapmış ve ayda 85 lira mukabilinde bu macunun reklamını yapmayı taahhüt etmiştir.

Mukavele üzerine cemiyet bu firmayı reklama başlamış, hatta cemiyet mührile mühürlenmiş reklamların klişeleri gazetelerde neşredilmiştir. Diğer taraftan Eczacı mektebi muallimlerinden bir zatın imal ettiği ampuller varken cemiyet daha aşağı kıymette olan ecnebi bir müstahzarı 30 lira mukabilinde reklamı taahhüt etmiştir. Diğer Türk fabrikaları bir firmanın cemiyet tarafından reklam edilmesinin çok büyük ehemmiyeti olduğunu, müşterilerini yavaş yavaş kaybettiklerini söylemektedir.

Bu hususta Ticaret odası reisi Necip B. bir muharririmize demiştir ki:

— Mütemeddin memleketlerin hiç birisinde böyle bir ticaret zihniyeti görülmemiştir.

Hükümet bile mekteplerde okutmak üzere intihap edilen kitapları tercih hakkını muallime vermiştir, Bence diş tabipleri cemiyeti muayyen bir firmayı reklâm yapmakla ve bunun mukabilinde bir para almakla şerefini, haysiyetini pazara çıkarmıştır.

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. de:

— Bize bu yolda bir şikayet vaki olmamıştır. Şikayet olursa tetkik ederiz, demiştir.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR