“Diş Tabipleri Toplandı” | 19 Temmuz 1930 – Vakit Gazetesi

tarafından tdh
0 Yorum Yap

Permili bir dişçi hakkında mahkemeye müracaat ediliyor

Dünkü toplantı çok hararetli oldu

Diştabipleri dün sabah cemiyet merkezinde altı aylık içtimalarını yaptılar. Celseyi cemiyet reisi Hasan Hayrı bey açtı. Gazi Hz. ile Başvekilimize, sıhiyye vekiline tazim telgrafları çekilmesi hakkındaki teklifin kabulünü müteakip cemiyetin altı aylık mesai raporu ve bilançosu okunarak kabul edildi.

Bundan sonra idare heyeti tarafından hazırlanan yeni nizamname layıhası okundu. Bunda cemiyetin yeni faaliyeti esasatı olarak konferanslar tertibi taavün sandığı tesisi, bir okuma evi açılması ve bilhassa mutatabbiplerle mücadele etmek ve idare heyetine iktisadi teşebbüslere atılmak için vâsi selâhiyet vermek gibi maddeler vardı. Cemiyetin piyasadaki mecunlardan daha iyi olmak üzere bir diş macunu ve ampul imal ederek satması teklif edildi. Bu teklif ve iki aza tarafından bazı noktalarına itiraz edilen yeni nizamname kabul edildi. İstifalar dolayısile açılan yedek azalıklara gizli reyle Osman Burhanettin, Ruhi Vamık, Marko Kalfayan, Karako, Bizantizos beyler seçildiler. Hesap müfettişliklerine Osman Burhanettin ve Cemil beyler tayin edildikten sonra, Osman Burhanettin bey ve on beş arkadaşının imzasını taşıyan bir takrir okundu. Bu takrirde, diş tabibi Şekip Rifat beyle aralarında çıkan bir ihtılaf dolayisile dişci Haçik Zangoçyan efendinin diş tabipleri aleyhinde sözler söylediği ve tahkir mahiyetinde olan bu sözlerin alenen neşredildiği için bu dişçinin mahkemeye verilmesi ve cemiyet namına manevi tazminat istenmesi talep ediliyordu. Bir çok azalar söz söylediler. Bir diş tabibi ile bir terziyi mukayese eden, iyi bir dişin yapılmasını şimdiki genç diplomalıların beceremiyeceklerini söyliyen bu dişçinin behemehal cezalandırılmasını istediler. Neticede meselenin etıbba odasına bildirilmesi ayrıca mahkemeye müracaat edilmesi idare heyetinin her dişçinin sözlerine karşı bir cevap vermesi kabul olundu.

Söylendiğine göre Haçik Zamgoçyan efendinin primli bir dişçi olması ve fakülteden mezun bulunan diştabipleri aleyhinde sözler söylemesi diştabiplerini pek fazla kızdırmıştır.

Bu hadise diştabipleri ile primili dişçiler arasındaki eski itilâfı yeniden körüklemiştir. Bazı diştabipleri primli dişçilerin cemiyetten çıkarılmaları teklifini ileri sürmektedirler.

Bu meselenin başka bir içtimada görüşülmesine karar verilerek içtima nihayet buldu.

 

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR