İDO Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu Çalışma Raporu – 1

tarafından tdh
0 Yorum Yap

5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Dişhekimleri Odası 18. Dönem Genel Kurulu akabinde yeni kurulacak olan veya halihazırdaki çalışmalarını yeni üyelerle devam ettirecek oda komisyonlarına Toplumcu Diş Hekimleri olarak aktif katılma kararı almıştık. Bu çalışmalara başlarken önümüze koyduğumuz temel hedeflerden birisi de oda komisyonlarının ve diğer organlarının işleyişlerinin demokratikleştirilmesi, şeffaflaştırılması, bütün üyelerin katılımına açık hale getirilmesinin yollarının aranmasıydı. Belirlediğimiz bu amaç neticesinde komisyonlarda nelerin konuşulduğunun, hangi kararların alındığının, somut olarak nelerin yapıldığının veya yapılmadığının bilgisinin bütün üye diş hekimlerine hazırlayacağımız çalışma raporlarıyla ulaştırılmasını sağlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu dönem içerisinde çalışma yürütmediğimiz diğer oda komisyonları ve organlarından da şeffaflık ilkesi gereği aynı tavrın gösterilmesini bekliyoruz. İlandan dönem sonuna kadar içerisinde faaliyet yürüttüğümüz komisyonlardaki çalışmaları ve alınan kararları düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Üye olsun veya olmasın tüm diş hekimlerine komisyonlardan yönetim kurullarına bütün meslek örgütü organlarının ve faaliyetlerinin, mümkün olduğunca bu çalışmalara dahil olunarak denetlenmesi yönündeki çağrımızı bir kez daha buradan tekrarlıyoruz.

Rapor:

İDO Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu’nun 17 üye ile oluşturulduğu 6 Kasım itibariyle kurulan grup ile üyelere duyurulmuş ve ilk toplantı 9 Kasım Pazartesi saat 21.00’da Zoom üzerinden 13 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

İlk toplantının gündemi görev dağılımı yapılması, başkan ve raportör seçilmesi ve komisyonun çalışma şekli üzerine oldu. Katılımcı komisyon üyeleri tarafından başkan seçimi yapıldı ancak başkanın görev tanımı konusunda netlik sağlanamadı. TDB genel kurulunda alınmış karar ile yürürlüğe girmiş olan “TDB ve Odaları Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik” 11. Madde’de belirtildiği üzere seçilmiş başkanın görev tanımı “çalışmaları yönetmek ve talepleri yönetim kuruluna iletmek” şeklinde belirlenmişken yönetim kurulu ile yapılacak görüşmelerin komisyon sorumlusu üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Bu yönüyle başkanlık seçiminin anlamsızlaştığı ve başkanın işlevsizleştiği söylenmiş olsa da aynı işleyişte ısrar edilmiştir. Bu noktada Toplumcu Diş Hekimleri olarak kurumsal işleyişe dair eleştirilerimizi ilettikten sonra komisyonun çalışma şekli görüşüldü, 15 günde bir toplantı alınması kararlaştırıldı.

Kamudaki diş hekimlerinin şu anki güncel durumu özetlendi.  Kamudaki diş hekimlerinin büyük bir kısmının filyasyon çalışmaları için sahaya çekildiği ve ağız diş sağlığı merkezlerinin pandemi dönemine uygun hizmet verebilmesi için uygun koşulların hala yeterince sağlanamadığı ve yurttaşların kamudan aldığı ağız diş sağlığı hizmetine erişiminin kısıtlı olduğu tespiti yapıldı. Toplumcu Diş Hekimleri olarak, filyasyon çalışmalarının temelde birinci basamak sağlık sistemi tarafından yürütülmesi gerekliliğini vurgulayarak, çeşitli meslek alanlarından filyasyonda görevlendirilen sağlık personellerinin kademeli olarak kendi meslek alanlarına dönüşünün sağlanması için İDO tarafından kamuoyu oluşturulması gerekliliğini dile getirdik.

Filyasyonda çalışma koşullarının ve iş yükünün giderek ağırlaşması ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin aksaması sebebiyle 17 Kasım tarihli “Filyasyonda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, filyasyondan kendi meslek alanımıza nasıl geri dönebiliriz?” gündemli bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

17 Kasım tarihli toplantı öncesinde sorunlara dikkat çekmek için, çoğu kamu diş hekiminin isteği olan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde İDO tarafından basın açıklaması yapılması ve desteğe giden filyasyonda görevli diş hekimlerinin yaşadıkları sorunları içeren dilekçelerini İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi yönündeki talepleri dile getirdik. Öneri olarak yönetim kuruluna iletilmesi kararlaştırıldı. Komisyon sorumlusu tarafından yönetim kuruluna iletilen öneri “16 Kasım İDO önünde ve 18 Kasım İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde 2 basın açıklaması yapılacak ve 18 Kasım İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önündeki açıklamadan sonra isteyen diş hekimleri dilekçelerini teslim edecek” şeklinde kabul edildi. Yapılması düşünülen basın açıklaması için hazırladığımız taslak metin kabul edilerek komisyon grubunda katkılarla son halini aldı. 16 Kasım Pazartesi İDO önünde basın açıklaması yapıldı ancak İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılması düşünülen açıklama, duyurusu yeterince yapılamadığından yüksek katılım sağlanamaması nedeniyle okunmadı, İDO Genel Sekreteri tarafından meslektaşlarımızın çeşitli talep ve şikayetlerini içeren dilekçeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Ortaklaşılan basın açıklaması metni basına iletildi. Bu noktada komisyona, yapılması düşünülen açıklamaların duyurusunun öncesinde SMS yoluyla da meslektaşlarımıza ulaşması gerektiğinin altını çizdik.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR